พรรคพลังประชารัฐมีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ.

.พรรคพลังประชารัฐมีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ.

.เว้นมีเหตุจำเป็น-ห่วงติดข้อจำกัด ม.34 พ.ร.บ.เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ว่า พรรคพลังประชารัฐมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น จะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 ที่ระบุว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้นั้นทางพรรคได้หารือกันแล้ว พบว่าตามบทกฎหมาย ทำให้อาจจะมีข้อจำกัดในการส่งผู้สมัครสนามท้องถิ่นในนามของพรรค