ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานรัฐ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกป.ป.ช. เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่ระบุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยกำหนดให้ผู้ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ , กรมการขนส่งทางราง ตำแหน่ง รองอธิบดี , กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง , สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตำแหน่ง รองอธิบดี , สังกัด  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , สังกัด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ , สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

รวมถึงให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ กำหนดให้ยังคงมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ , รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 โดยกำหนด ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับสูง คือตำแหน่ง “เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

“จากที่กฎหมายระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ซึ่งหมายถึงหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ สำหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้กำหนดจึงมากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 102 และตามมาตรานี้ ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยบัญชีฯ แต่ตามมาตรา 103 เป็นตำแหน่งที่นอกเหนือจากตามมาตรา 102 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติม ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ควรจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นว่าอาจมีความสุ่มเสี่ยง หรือเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งนี้ตามมาตรา 103 นั้น ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีฯ เพียงแต่ยื่นเอาไว้ เพื่อให้ตรวจสอบ เปรียบเทียบตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป” นายนิวัติไชย กล่าว