ประตูสู่เส้นทางอาชีพสายการเงิน

โอกาสทางการศึกษาของยุคสมัยนี้ ถือได้ว่า เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ขวนขวาย และแสวงหาความรู้ เพราะนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยตรงแล้ว  ยังมีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้อง  พร้อมจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุน และคอยส่งเสริมอีกทางหนึ่ง

บทบาทหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ ให้กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปแล้ว  สำหรับเส้นทางอาชีพสายการเงินการลงทุน  และการทำงานในแวดวงตลาดทุน   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำหน้าที่เป็นเหมือน “พี่เลี้ยง”  ให้กับผู้ที่เตรียมจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้ริเริ่มโครงการทุน  “New Breed Financial Professional”  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน 

และยังได้สร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต  โดยเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน 

ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้ดำเนินโครงการทุนฯ นี้มาอย่างต่อเนื่อง   โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทุนสนับสนุนการอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation เพื่อให้ได้คุณวุฒิ AISA  (Accredited Investment and Securities Analyst)   ซึ่งเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนที่มีมาตรฐานความรู้ระดับสากล และสำนักงาน ก.ล.ต.  ยอมรับในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน 

น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ มีแต่ได้กับได้ จากสิทธิประโยชน์มากมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้อย่างเต็มที่   ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรความรู้ทั้งแบบ e-Learning และ e-book 9 วิชา รวมถึงทุนสอบ AISA

คนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก  จะได้เข้าร่วม Exclusive Company Visit สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 

นอกจากนี้ ผู้สอบผ่านคุณวุฒิ AISA  อาจจะมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในอนาคต  เพราะมีการเชื่อมโยงรายชื่อผู้สอบผ่านให้บริษัทที่ต้องการบุคลากร  ผ่านทางเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อีกด้วย

เรียกได้ว่า นอกจากจะติดอาวุธความรู้ให้แล้ว ยังช่วยเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพสายการเงินให้อีกต่างหาก!