ปตท. น้อมเกล้าฯ ถวาย “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
  • จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรสมัยใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

วันนี้ (17 พ.ย.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พร้อมทอดพระเนตรอาคารเรียนรู้ พื้นที่ป่านิเวศ พื้นที่เกษตรกรรม และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร ปตท. และพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

นายอรรถพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558 ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 154 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาในปี 2561 ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ทรงพระราชทานนามว่า “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” โดย ปตท. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 จนแล้วเสร็จใน 2564 พร้อมน้อมเกล้าฯ ถวาย “อาคารเรียนรู้ สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบบนที่ดินที่เสร็จสมบูรณ์ในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้ 

งานอาคาร แหล่งน้ำ และระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารการเรียนรู้ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “อาคารรัตนเกษตร” กลุ่มอาคารจัดการผลผลิตการเกษตร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารสาธารณูปโภค ป้อมรักษาความปลอดภัย และอาคารห้องน้ำ พัฒนาบ่อเก็บน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 110,400 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการติดตั้ง Solar Floating พร้อมระบบรดน้ำเพื่อการเกษตร และพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 

งานพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะเมล็ดและโรงเรือนเพาะปลูก จำนวน14 หลัง พื้นที่ปลูกไม้ผลและกาแฟ พื้นที่รวม 40 ไร่ โดยปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดรวม 8 แปลง แปลงสาธิตสวนสมรม สวนกาแฟร่วมยางพารา และสวนกาแฟร่วมมะม่วงหิมพานต์ และการจัดการผลผลิตยางพาราในพื้นที่ร่วมกับชุมชนโดยรายได้ส่วนหนึ่งได้นำส่งเข้าสู่มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา 

งานอนุรักษ์และพื้นฟูระบบนิเวศ ประกอบด้วย งานฟื้นฟูป่านิเวศ พื้นที่ 20.45 ไร่ เป็นแนว Protection Stripe รอบโครงการ ปลูกป่าโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการปลูกป่าแบบมิยาวากิ คัดเลือกพันธุ์ไม้ป่า 3 ชั้นเรือนยอด จำนวน 145 ชนิด รวม 21,886 ต้น การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณรอบบ่อน้ำ แปลงไม้ผล รวมถึงพื้นที่ลาดชันภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในแปลงเกษตรกรรม 

สำหรับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตนี้ ปตท. และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับความร่วมมืออันดีจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรนวัต 

ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร ปตท. ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ อาคารรัตนเกษตร และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหาร ปตท. ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการหลักสูตรทวิศึกษา และนักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต