ปตท.ชี้โควิด-19 ส่งผลให้ทุกๆธุรกิจต้องปรับตัว

  • ให้ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปล่ียนแปลง
  • พร้อมปรับตัวสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด
  • เตือนรัฐบาลคิดให้รอบคอบรถยนต์ไฟฟ้า


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวในงาน งานสัมนาส่งท้ายปี “Thailand 2021: New Game New Normal” โดยหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า new ecosystem ซ่ึงก็คือตัวการทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพราะในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ล่าสุดในปีนี้ โควิด-19 ได้เป็นตัวเร่งที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมากในทุกมิติ และแม้ว่าโควิด-19 จะเป็นวิกฤตและความท้าทาย แอต่ ในทางตรงกันข้ามจะส่งผลดีต่อการปรับตัวของคนในสังคม ที่จะทำให้คนไทยมีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างสูง ภาพรวมด้านสังคมมีการขับเคลื่อนควบคู่ ไปกับการดำเนินธุรกิจและแต่ละบริษัทก็ต้องมีความพร้อม รับมือต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ท้ังนี้ หากฉายภาพให้เห็นถึงทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่า 6 จาก 7 บริษัทชั้นนำของโลกที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหุ้น ก็เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในการทำธุรกิจอาทิ บริษัท ซาอุดี อารัมโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ เริ่มถูกลดบทบาทลง เพราะเทรนด์การใช้พลังงานเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว น้ำมันอาจไม่ใช่เบอร์ 1 อีกต่อไปในสัดส่วนของเชื้อเพลิงโลก และการทำธุรกิจในอนาคต จะเริ่มเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากเครือข่ายพันธมิตร เเข่งขันการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยึ เกิดอุตสาหกรรมข้ามอุตสาหกรรมกันได้ เน้นไปในกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

“ผมมองว่า อุตสาหกรรมพลังงาน กำลังถูกท้าทายด้วยอัตราเร่งของการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน เพราะโลกมุ่งไปยังพลังงานสะอาด ในอดีตทั่วโลกเน้นสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันมุ่งเน้นกระจายการผลิต ลงทุนด้านไอที และหลายประเทศจะเปิดเสรีมากขึ้น และทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานจะก้าวสู่พลังงานสะอาด (Go green )โดยปตท.ก็ต้องเพ่ิมสัดส่วนไปยังธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ”

ขณะเดียวกัน ในแง่ของพลังงานไฟฟ้า รัฐบาลต้องประเมินความพร้อมทุกด้านให้พร้อมก่อน เนื่องจาก บริบทโครงสร้างภาษีของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม โดยมีมูลค่าสูงถึง 2 00,000 ล้านบาท ที่ต้องเก็บภาษีจากรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น ในฐานะที่ ปตท.ทำธุรกิจพลังงาน มองว่า โครงสร้างการจัดเก็บภาษี จะเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องศึกษาอย่างรอบคอบ และควรมองการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศมากกว่าการลดภาษีนำเข้า และโอนย้ายการลงทุนอุตสาหกรรมเดิม ให้มาลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ช่วงเปลี่ยนถ่ายยังมีหลายคำตอบให้เลือก แต่ปัจจุบันเทรนด์ของเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือ ก๊าซธรรมชาติ เพราะท่ัวโลกยังมีปริมาณสำรองเพียงพอ