บุรินทร์เจอนี่ season 2 EP.17 “จิตอาสาพลังบวก”

  • สุขภาพจิต เรื่องใหญ่ ไม่ควรมองข้าม
  • ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องของสุขภาพจิต เรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทุกคนในประเทศและทั่วโลกต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน จะรู้ได้อย่างไรว่าเราหรือคนรอบข้างมีอาการเครียดสะสมหรือไม่ กับการที่ทุกคนต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เราต้องดูแลสุขภาพจิตใจในสถานการณ์นี้อย่างไร ตามไปฟังแนวคิดของ “รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในบุรินทร์เจอนี่ครับ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือ Moral Promotion Center (Public Organization) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตลอดเวลา และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดี

แนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวก ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท วิธีการช่วยเหลือ และเสริมทักษะในกำรแก้ไขปัญหา และสามารถนำมาปรับใช้ ช่วยให้คำปรึกษา หรือแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียกผู้ที่เข้ำมาช่วยเหลือสังคมเหล่านี้ว่า “กองทัพจิตอำสำพลังบวก”