“บี.กริม”​ร่วมมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2564 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 890 ทุน

  • มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บี.กริม
  • สืบสานตามแนวพระปณิธาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พยาบาล”
  • อาชีพที่เสียสละ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ บี.กริม ได้ร่วมสนับสนุนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลด้านการศึกษามากว่า 30 ปี ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนจำนวนมาก เป็นอาชีพที่ผูกพันกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ดังนั้นการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมอบโอกาสที่ดีในชีวิตให้แก่คนไทย โดยร่วมสนับสนุนโครงการและมูลนิธิเพื่อการกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม ตลอดระยะเวลา 143 ปี ด้วยรากฐาน “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางพวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2523มูลนิธิฯ ได้เฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมมายุ 90 พรรษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อทุนว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” โดยแรกเริ่มมูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 5,000 บาทต่อปี ต่อมาได้เพิ่มเป็นทุนละ 8,000 บาท ในปี 2550 และได้เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท ในปี 2562 เป็นทุนสำหรับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร 4 ปี โดยตลอด 31 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” รวมทั้งสิ้น 6,104 ทุน โดยสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 1,217 คน ซึ่งทุนการศึกษานี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ มีเพียงความมุ่งหวังที่จะเห็นนักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นพยาบาลที่ดี พร้อมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

นางสาวปิยฉัตร แพรดำ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีความเมตตาต่อนักศึกษาพยาบาล ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับทุนสมเด็จย่า 90 ในครั้งนี้ โดยจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นพยาบาลที่ดี ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ดังที่สมเด็จย่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพว่ามีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

ในปี 2564 นี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 รวมทั้งสิ้น 890 ทุน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 690 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 60 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 60 ทุน และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 30 ทุน นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 8 แห่ง รวมเป็นทุนการศึกษาที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 9,150,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา ด้วยการจัดอบรม “โครงการตามรอยสมเด็จย่า” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้มาเข้าค่ายในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ทางวิชาชีพยาบาล และอุดมการณ์ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งมีการจัดมาแล้วรวม 4 รุ่น แต่ในช่วง 2 ปีนี้ จำเป็นต้องงดกิจกรรมดังกล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19