บีโอไอจับมือเจโทร สร้างโอกาสการลงทุนระหว่างไทย – ญี่ปุ่นมากขึ้น

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ส่งเสริมการเชื่อมโยง จับคู่ธุรกิจ 
  • ต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา
  • ยกระดับประเทศไทยตามแนวทางบีซีจี

 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยแบบภาคี ให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในการส่งเสริมให้บริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยขยายการลงทุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมในประเทศไทยนอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น การจับคู่ธุรกิจ และต่อยอดโครงการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

สำหรับความร่วมมือเป็นภาคีในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในนโยบายสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งผลักดันนโยบายบีซีจีของรัฐบาล เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (FDI) ในประเทศไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยในปี 2564 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 178 โครงการ คิดเป็น 22.7% จากโครงการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวม 80,733 ล้านบาท คิดเป็น 17.7% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมบีซีจี ในช่วงปี 2564 มีมูลค่าขอรับการส่งเสริม 152,434 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.7% จากมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งหมด สำหรับอุตสาหกรรมบีซีจี ครอบคลุมพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยให้ความสำคัญเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังการระบาดของโควิด-19