บังคับใช้แล้ว! ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใหม่ 7 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.พ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับจริยธรรมที่ข้าราชการพึงปฏิบัติ ได้แก่ 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2.ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 5.มุ่งสัมฤทธิ์ผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์

6.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

และ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย