บังกลาเทศ ลาว เนปาล หลุดพ้นชาติพัฒนาน้อยที่สุด

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.หลังสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติรับรอง

.มีเวลาเตรียมการเพื่อเปลี่ยนผ่านนาน 5 ปี

.นานกว่าปกติเหตุต้องฟื้นฟูประเทศจากโควิดด้วย

หลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) แล้ว ทั้งนี้ สมัชชาใหญ่ กำหนดระยะเวลาเตรียมการ 5 ปีสำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าว ซึ่งมากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ 3 ปี เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศจะต้องเตรียมการควบคู่กับการวางแผนฟื้นฟูประเทศ หลังการระบาดของโควิด-19 รวมถึงยังต้องดำเนินนโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19


ทั้ง 3 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ลาว และเนปาล จะต้องเตรียมยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นในช่วง 5 ปีนี้ โดยมีการสนับสนุนจากระบบของสหประชาชาติ และความร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านการพัฒนาและการค้าระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ขณะเดียวกัน การหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ไม่ควรทำให้แผนการและโครงการด้านการพัฒนาของทั้ง 3 ประเทศหยุดชะงักหรือถอยหลัง

สำหรับการพิจารณาให้ทั้ง 3 ประเทศหลุดพ้นจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดครั้งนี้ เป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่ที่หน้าที่ทบทวนรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทุกๆ 3 ปี และการประชุมรอบนี้ ได้ปลดทั้ง 3 ประเทศพ้นจากประเทศ LDC โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ รายได้ต่อหัว ทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ