บอร์ดพีพีพี เร่งรัดแผนลงทุน 4 โครงการมูลค่า 163,052 ล้านบาท ชี้ต้องเห็นผลรูปธรรมในปีนี้!

  • เน้นส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการเพื่อสังคม “สาธารณสุข -สิ่งแวดล้อม”
  • เคาะเกณฑ์พิจารณาโครงการร่วมลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 1,000- 5,000 ล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ดพีพีพี)​ เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดพีพีพี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนพีพีพี พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะและความพร้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้แผนการจัดทำโครงการ PPP ดังกล่าว มีโครงการร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 77 โครงการจาก 9 กระทรวง มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ได้ลำดับความสำคัญโครงการร่วมลงทุนที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 20 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 503,153 ล้านบาท โดยเชื่อว่าทุกโครงการจะช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชน เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภายใต้แผนดังกล่าว ลดข้อจำกัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกู้จากภาครัฐ ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ แก่ประชาชนจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนอีกด้วย

นางปรางทิพย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จะผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2564 มีจำนวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 163,052 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของการรถไฟฟ้ามวลชนกรุงเทพ(รฟม.) วงเงินลงทุน 124,791 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยกรมทางหลวง วงเงิน 1,606 ล้านบาท 3. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี โดยกรมทางหลวง วงเงิน 1,454 ล้านบาท 4. โครงการระบบขนส่งมวลชน  จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โดยรฟม. วงเงิน  35,201 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังจะเน้นการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ  เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น ตลอดจนการกระจายการลงทุนและพัฒนาโครงการ โครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาค

อีกทั้งบอร์ดพีพีพี ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญของโครงการร่วมลงทุน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการในกลุ่มข้างต้นภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ปี 2562 มีกรอบแนวทางในการพิจารณาที่มีความชัดเจน และช่วยให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีความคล่องตัว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด