บริษัทในกลุ่มกฟผ.ร่วมทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

  • ท่ีเมืองกวางจิ1เปิดทางลงทุนในระยะยาว
  • กำลังการผลิต1,320เมกะวัตต์
  • ต้ังเป้าเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าปี2568

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่                   บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน   กวางจิ 1 ประเทศเวียดนาม โดยได้ร่วมกันลงนามสัญญา Joint Development Agreement (JDA) เพื่อพัฒนาโครงการ   ที่ได้รับการผลักดันเชิงนโยบายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทย รวมถึง กฟผ.  เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรม การร่วมมือกัน ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท้ังนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ   มีสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 40% เอ็กโก กรุ๊ป 30% และ ราช กรุ๊ป 30% มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (จำนวน 2 หน่วยๆ ละ 660 เมกะวัตต์) เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส  ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Ultra-Supercritical ท่ี เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน   เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า  ระยะยาว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีกําหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า โครงการกวางจิ 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้ารุ่นแรก ๆ ของเวียดนาม ที่นำเทคโนโลยี Ultra-supercritical ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เอ็กโก กรุ๊ป จะนำความเชี่ยวชาญจากการบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาสนับสนุนการพัฒนาโครงการกวางจิ 1 ร่วมกับ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า    ราช กรุ๊ป จะช่วยเสริมให้การทำงานพัฒนาโครงการกวางจิ 1 ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่นำไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรธุรกิจ ที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างกันในอนาคต