บพท.MOU สานพลัง 5 องค์กรใหญ่ ดันโปรเจกต์ “พัฒนาเมือง” ปูทางปั้น “ท้องถิ่นอัจฉริยะ” 60 แห่ง 5,300 อบต. 2 พันเทศกาล

  • บพท.สานพลัง MOU 5 เบญจภาคีพันธมิตร “มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” หัวเรือใหญ่ ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น เครือ ปตท.
  • ดันโปรเจกต์ “ยกระดับการพัฒนาพื้นที่” ด้วยกลไกความรู้ ปูทางท้องถิ่น 60 แห่ง 2,000 เทศบาลตำบล 5,300 อบต.
  • แปลงร่างเป็นองค์กรอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลด้านพัฒนาเมือง

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่าได้ลงนามความร่วมมือโครงการ  “ยกระดับการพัฒนาพื้นที่” ด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศร่วมกันกับภาคีพันธมิตร 5 องค์กร ระหว่าง บพท.กับ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 60 แห่ง รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนในเครือ ปตท.  เพื่อต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้จากงานวิจัยการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยมีสาระสำคัญการลงนามร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ผ่านงานวิจัยเชิงพื้นที่ และกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นข้อมูลในระบบดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ตลอดจนออกแบบแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น

รศ.ดร.ปุ่น กล่าวว่า เอ็มโอยูข้างต้น เป็นผลมาจากเมื่อปี 2565 บพท.และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงจ” (พมส.) เมื่อปี 2565 ได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่ง และพิสูจน์แล้วว่าการใช้งานวิจัย ตลอดจนทักษะการใช้ข้อมูล เป็นประโยชน์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอดีตรมช.มหาดไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ มุ่งยกระดับ ด้านทักษะความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 175 แห่งเทศบาลตำบลกว่า 2,000 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อบต.อีก 5,300 แห่ง ในอนาคตอันใกล้นี้อบต.ทั้งหมดจะยกระดับเป็นเทศบาลตำบล

การลงนามครั้งนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น” เพื่อทำให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณมากขึ้น ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประชาชนจะมีชีวิตเป็นสุข  

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามร่วมกันจะเป็นพลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนกระบวนการท้องถิ่นปกครองตัวเอง ครอบคลุมทุกมิติทั้ง 3 ด้าน คือ แผนงาน แผนคน แผนงบประมาณให้เกิดขึ้นได้จริง สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป

นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้แทน บริษัท เอไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ (เออาร์วี) จำกัด เป็นกิจการในเครือ ปตท. กล่าวว่า เออาร์วี คือจิ๊กซอว์ด้านเทคโนโลยี ที่จะเข้าไปมีบทบาทเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพแก่องค์กรตปกครองท้องถิ่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และระบบบริหารจัดการข้อมูล จะช่วยยกระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นอัจฉริยะ

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen