“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ ‘เงาสะท้อนสื่อไทย’ พบเกินครึ่งอยากให้มีการปฏิรูปเร่งด่วน!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงาสะท้อนสื่อไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณต่อการทำข่าว/รายงานข่าว ของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน และความจำเป็นต่อการปฏิรูปสื่อมวลชนไทย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95.0%

จริยธรรม/จรรยาบรรณต่อการทำข่าว/รายงานข่าว ของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน

47.18% ระบุว่า ค่อนข้างมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ

33.60% ระบุว่า ไม่ค่อยมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ

11.91% ระบุว่า มีจริยธรรม/จรรยาบรรณมาก

6.36% ระบุว่า ไม่มีจริยธรรม/จรรยาบรรณเลย

0.95% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การทำข่าว/รายงานข่าว ของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน

28.12% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรตนเอง

24.23% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างเป็นกลาง

21.13% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว แบบเลือกข้าง

19.86% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบความจริง

12.07% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือ

11.28% ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

1.75% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบไม่สนใจ

ประสิทธิภาพของสมาคม/องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่อการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนไทยในการทำข่าว/รายงานข่าว

42.02% ระบุว่า ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

32.64% ระบุว่า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

13.03% ระบุว่า มีประสิทธิภาพมาก

9.61% ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพเลย

2.70% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปฏิรูปสื่อมวลชนไทย

50.20% ระบุว่า เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนอย่างมาก

30.82% ระบุว่า ค่อนข้างเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

12.23% ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

4.92% ระบุว่า ไม่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเลย

1.83% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ