นายกฯ แจงการจัดทำงบฯ 64 ยึด 6 ยุทธศาสตร์จัดงบประมาณ – ฟื้นฟูคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเริ่มขึ้นแล้ว โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยการจัดทำงบประมาณในปี 2564 รัฐบาลดำเนินการตามภารกิจการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งเรื่องของการดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ โดยต้องมีความคุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนในทุกระดับ

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อภารกิจจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงฟื้นฟู บรรเทา และแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยโครงสร้างในการจัดทำงบประมาณปี 2564 แบ่งเป็นงบประมาณที่ใช้เป็นเงินรายจ่ายประจำ งบรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง งบรายจ่ายลงทุน และงบรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้

ทั้งนี้ รัฐบาลจัดทำงบประมาณภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ขณะที่มีการจัดสรรเวลาในการอภิปราย 46 ชั่วโมง ให้สัดส่วนฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมงครึ่ง ฝ่ายรัฐบาล 22 ชั่วโมง คาดการณ์ว่าจะสามารถลงมติในวาระแรกได้ก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 3 ก.ค. ก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 72 คน ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 70 วัน ซึ่งตามกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ได้ปรับคนอภิปรายลงเหลือ 90 คน หลังนายกรัฐมนตรีชี้แจงแล้ว ผู้นำฝ่ายค้านจะอภิปรายต่อ  ก่อนที่จะสลับให้สมาชิกและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอภิปราย เริ่มจากภาพรวมของงบประมาณ ต่อด้วยการจัดนโยบายที่ไม่สนองความต้องการอย่างแท้จริง ส่วนฝ่ายค้านจะรับหลักการหรือไม่ ต้องรอดูคำชี้แจงของรัฐบาลเป็นตัวกำหนดแนวทางการลงมติ นอกจากนี้ยังฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ชี้แจงช้าลง ไม่อยากให้อ่าน และขอให้รัฐมนตรีจดคำถาม พร้อมตอบชี้แจงทุกประเด็น ย้ำว่าการจัดงบประมาณปี 2564 ส่อทุจริตในหลายด้าน