นายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตกร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปิดโอกาสให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะเข้าพบ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมหารือด้วย โดยนายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดให้ตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตกร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทุกจังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย โดยมีเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลยังมีแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับการทำการเกษตร พร้อมมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “Sandbox ปศุสัตว์” พิจารณากำหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ควบคุมโรคสัตว์ ให้เป็นโครงการนำร่อง ขณะเดียวกัน ยังให้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศได้ที่ต้องการนำเข้าโคอยู่แล้ว

นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังย้ำว่า ต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกร ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน รวมทั้งต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มไว้ คือ การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้ รวมทั้ง ในโครงการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานไว้ ทั้งยังช่วยสร้างธนาคารอาหาร “Food Bank” ให้กับชุมชนด้วย

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากสภาเกษตรกรแห่งชาติมาตลอด สภาเกษตรฯพร้อมทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจะช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรม พร้อมเห็นชอบแนวคิดของรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงโค ซึ่งหลายพื้นที่ของไทย มีลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า สร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตสามารถทดแทนการทำการเกษตรได้อีกด้วย หลังจากนี้ สภาเกษตรกรฯจะได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันโครงการนี้ต่อไป