นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยเฮ! ไม่ต้องลำบากอีกแล้ว

  • สภาฯโหวตเห็นชอบให้ไทยเข้าภาคีความตกลงกรุงเฮก
  • ทำยื่นขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบสะดวก รวดเร็วขึ้น
  • พาณิชย์เตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกเร็วๆ นี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรของไทยให้ทันสมัย ตอบโจทย์การค้ายุคปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้ว ส่งผลให้ไทยเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกความตกลงกรุงเฮกฯ เมื่อได้เป็นสมาชิกแล้ว จะทำให้นักออกแบบไทย สามารถขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น เพราะสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองเพียงคำขอเดียว แต่เลือกรับความคุ้มครองได้ถึง 93 ประเทศสมาชิก จากเดิมที่ยื่นคำขอประเทศใด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะที่ประเทศนั้น

นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทยกระตุ้นให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และช่วยให้นักออกแบบของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คนไทยยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกรมสูงถึง 3,500 คำขอต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 70% ของคำขอที่ยื่นทั้งหมด 

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า หลังจากนี้ กรมจะเดินหน้าภารกิจเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีดังกล่าว ทั้งในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมภาคี รวมถึงการแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร และการตรากฎหมายอนุบัญญัติเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ต่อไป