ธ.ก.ส. ปลุกพลังเกษตรกร สร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านรายการหอมแผ่นดิน

ธ.ก.ส. มุ่งสู่แกนกลางการเกษตร เปิดตัวรายการหอมแผ่นดิน เติมฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

  • ยกระดับธุรกิจและสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูง
  • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  • สร้างความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาด

 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้นำรายการหอมแผ่นดินกลับมาอีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดบทเรียนธุรกิจผ่านการนำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร 12 คน กับ 12 บทเรียนธุรกิจเกษตรในคอนเซปต์ “หอมแผ่นดิน The Playbook 12 บทเรียนชีวิตธุรกิจเกษตร” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับไปทำการเกษตร ที่ไม่ใช่แค่เพียงการเกษตรเพื่อการบริโภค แต่เป็นการยกระดับธุรกิจและสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดจนสามารถไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง 

รวมถึงการสนับสนุนการผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นในเมือง (Local consumption) และการเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อไปสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) โดยสนับสนุนเกษตรกรในทุกด้าน ทั้งการผลิต รายได้ และการขาย โดยเฉพาะการทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมือง รวมถึงสามารถมองเห็นช่องทางและโอกาสที่จะพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มีรายได้ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณค่าไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจอื่น โดย ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งสำนักกิจการระหว่างประเทศขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการยกระดับการประกอบอาชีพและการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรไทยไปสู่ระดับสากล ได้แก่ การนำสินค้าเกษตรกรไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศ 

โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China : ADBC) ในการจับคู่ธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของธนาคาร ADBC สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากผู้ผลิตต้นน้ำโดยตรง และความร่วมมือภายใต้กรอบการเป็นสมาชิกสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ในการพัฒนาด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินเชื่อ การพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรไทย

นอกจากนื้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการเติมองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาสินค้าเกษตร การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่กับการดูแลและสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำชุมชนธนาคารต้นไม้กว่า 6,800 ชุมชน ร่วมประเมินและจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่ปลูกไว้มาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สามารถรับชมรายการหอมแผ่นดิน ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30