ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125 -​0.25 %ต่อปี

  • ส่วนเงินฝากเหลือ0.05-  0.20% ต่อปี 
  • เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.นี้
  • ลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ธ.ก.ส. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป (MRR)​ จากเดิมอยู่ที่6.875 %ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 6.75% ต่อปี  
ส่วนอัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร (MLR)​ จากเดิม 5.00% ต่อปี ลดลง  0.125% เหลือ 4.875% ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล (MOR)​ จากเดิม 6.75% ต่อปี ลดลง 0.25 % เหลือ 6.50% ต่อปี​ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล  นิติบุคคล  ราชการและรัฐวิสาหกิจ  ลดลงเหลือ 0.05-0.20% ต่อปี