“ธอส.” สั่งต่อเวลามาตรการ ที่18-19 ช่วยเหลือลูกค้าเดิมต่ออีก 6 เดือนจนถึง 30 มิ.ย.66

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผ่าน “มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน” ธอส. จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือครอบคลุมลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่ 18 และ 19 โดย ณ วันที่ 21พ.ย. 2565 ที่มีจำนวนรวมกว่า 41,000 ราย เงินต้นคงเหลือ 42,200 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก 6 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 

โดยมาตรการที่ 18 (M18) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่อ โดยสามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL, Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 24.00 น.

 มาตรการที่ 19 (M19) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ ที่เป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่อ สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นตัดดอกเบี้ย) 50% หรือ70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ และ สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2565

ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่ 18 ต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19เช่น หลักฐานรายได้ หนังสือรับรองการลด วัน เวลา เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง หรือรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพิจารณา ด้วยการอัพโหลดผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB ALL, แอปพลิเคชัน GHB ALL GEN และ GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน ไลน์ กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th 

 ส่วนของลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ที่ต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือของมาตรการที่ 19 ให้ยื่นเอกสาร หลักฐานรายได้ของอาคารหลักประกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ