“ธรรมนัส”เร่งแก้ปลากะพงขาวราคาตก-จัดสรรที่ดินสปก.

“ธรรมนัส” สั่งหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา “ปลากะพงขาว”ราคาตกต่ำ พร้อมขับเคลื่อนงานจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.4-01

ปราบการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ต่อการบริโภคสินค้าเกษตร

 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 ราย พร้อมทั้งรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว นำโดย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเอาจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อการบริโภคสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว

ถึงปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งสาเหตุจากมีการนำสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งมีการนำเข้าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์น้ำของเกษตรกรที่เลี้ยงมีราคาตกต่ำ ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ได้กล่าวขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งภายหลังจากที่กลุ่มได้ยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขร่วมกัน

สำหรับราคานำเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน นำเข้ามาขายในราคา 70 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคาปากบ่อของเกษตรกรในประเทศไทย ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ 80 – 90 บาท ต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนในการเลี้ยง โดยจากเดิมราคาอยู่ประมาน 100 – 120 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 5,754 ราย 5,829 ฟาร์ม พื้นที่ 64,550 ไร่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด 4,011 ราย 4,017 ฟาร์ม พื้นที่ 42,268 ไร่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาทะเล 503 ราย 503 ฟาร์ม พื้นที่ 9,467 ไร่ ในส่วนของปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว ปี 2565 มีจำนวน 6,624.32 ตัน และในปี 2566 ประมาณการผลผลิต จำนวน 6,713.00 ตัน

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 ราย สำหรับเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1,023,775 ไร่ ในพื้นที่ 10 อำเภอ 50 ตำบล เนื้อที่ดำเนินการหลังกันพื้นที่สาธารณูปโภคและหนังสือสำคัญออกแล้ว จำนวน 919,603 ไร่ แยกเป็น ที่ดินรัฐ 865,104 ไร่ พื้นที่ 4 อำเภอ 11 ตำบล ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร 32,871 ราย 45,146 แปลง เนื้อที่ประมาณ 647,350 ไร่ และที่ดินเอกชน ประกอบด้วย ที่พระราชทานที่ราชพัสดุ ที่บริจาค และที่ดินจัดซื้อ จำนวน 54,499 ไร่ ในพื้นที่ 7 อำเภอ 41 ตำบล ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร 3,429 ราย 4,920 แปลง เนื้อที่ประมาณ 52,114 ไร่

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้มีการดำเนินงานจัดที่ดิน 220 ราย เนื้อที่ประมาณ 3,885 ไร่ และจัดที่ดินแทนที่ 736 ราย เนื้อที่ประมาณ 11,794 ไร่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 956 ราย เนื้อที่ประมาณ 15,679 ไร่ นอกเหนือจากงานจัดที่ดินที่กล่าวมาแล้ว ยังมีงานพัฒนาเกษตรกร โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรได้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ อบรมให้ความรู้เกษตรกรภายใต้โครงการต่าง ๆ รับรอง GAP พืชสมุนไพร สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ กล้าพันธุ์สมุนไพร

นอกจากนี้ยังมีการมอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 แห่ง และในปี 2567 มีแผนสนับสนุนโรงอบ 3 แห่ง เป็นต้น