ธปท.ถอนใบอนุญาต ‘เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท’ ส่อทุจริต อ้างตัวเป็นแบงก์!

  • หลังประกอบธุรกิจนอกขอบเขต
  • ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลทั่วไป
  • ชี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก. บบส.)

ได้ตรวจสอบพบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด (บริษัท) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ นั้น ได้ประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว

โดย บริษัทได้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลทั่วไป และกล่าวอ้างว่าบริษัทเป็นสถาบันการเงิน

ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของบริษัทไปใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้

ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของบริษัทในลักษณะข้างต้นได้ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รวมถึงฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท. ที่สั่งให้บริษัทระงับการออกหนังสือค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นเหตุที่มีความร้ายแรง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม แห่ง พ.ร.ก.บบส.

มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ธปท. ขอเรียนว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ตาม พ.ร.ก. บบส. เท่านั้น

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. รวมถึงขอบเขตการประกอบธุรกิจได้จากเว็บไซต์ของ ธปท.

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่ามีบริษัทบริหารสินทรัพย์ดำเนินการนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดขอให้แจ้งเบาะแสมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 เพื่อให้ ธปท. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแล