ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ส่งเสริมการออมช่วงปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ส่งเสริมการออมช่วงปีใหม่ 2565 เริ่มที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 4 เดือน* และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 7 เดือน*

โดยมีระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 

จุดเด่น : เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

1.เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป 2.ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 3.ถอนเงินเท่าใดก็ได้ 4.คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 0.35% / ปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก : 1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 2.ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 3.บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย 4.เมื่อฝากครบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 5.ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.35 ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.35 ต่อปี

 นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.25 ต่อปี

ส่วนราชการ ร้อยละ 0.25 ต่อปี

รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.25 ต่อปี

สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.25 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.25 ต่อปี

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขการถอน : ถอนเงินเท่าใดก็ได้

ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

.บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

.นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก : จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2. นิติบุคคลทุกประเภท

สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7

จุดเด่น : เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ถอนเงินเท่าใดก็ได้ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขการถอน : ถอนเท่าใดก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 0.45% / ปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก : 1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 2.ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 3.บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย 4.เมื่อฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 5ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 7 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.45 ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.45 ต่อปี

นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.35 ต่อปี

ส่วนราชการ ร้อยละ 0.35 ต่อปี

รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.35 ต่อปี

สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.35 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.35 ต่อปี

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขการถอน

.ถอนเงินเท่าใดก็ได้

.ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

.บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

.นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2. นิติบุคคลทุกประเภท

อ่านรายละเอียดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เพิ่มเติม > https://bit.ly/3tbEDkn

อ่านรายละเอียดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เพิ่มเติม > https://bit.ly/3Gd5a4L 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด