ท่าเรือเชียงแสนลดค่าธรรมเนียมลง 30-40% หนุนคนใช้บริการเพิ่มขึ้น

  • ลดค่าธรรมเนียมในกิจกรรมเรือและสินค้าทั่วไปท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน30-40%
  • หวังเพิ่มฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อกระตุ้นผู้ใช้บริการหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
  • หนุนเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)เปิดเผยว่า กทท. ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมกิจกรรมเรือและสินค้าทั่วไปที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.)ลง 30-40% เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้ผลกำไรให้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันกับท่าเรือของเอกชน พร้อมกระตุ้นการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึ้น

สำหรับแนวทางในการส่งเสริมการตลาดของ ทชส. นั้น จะปรับลดค่าธรรมเนียมในกิจกรรมเรือ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของการใช้ท่าของเรือ สำหรับเรือที่มีความยาวเกินกว่า 40 เมตร ในอัตราส่วนลดร้อยละ 36% จาก 1,250 บาท/ลำ/เที่ยว เป็น 800 บาท/ลำ/เที่ยว และการให้ส่วนลดในกิจกรรมสินค้า มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า สำหรับสินค้าทั่วไปในอัตราส่วนลดร้อยละ 40% จาก 10 บาท/ตัน เป็น 6 บาท/ตัน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ทชส. ยังเร่งดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุกเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยมีกำหนดการพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค แล้วนำมาวางแผนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมทบทวนปรับปรุงประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และ การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

ทั้งนี้เพื่อสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการ เป็นการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีปริมาณสินค้าผ่านท่ามากขึ้น เพิ่มฐานลูกค้าจากการขนส่งทางถนนมาสู่ การขนส่งทางน้ำ สามารถแข่งขันกับท่าเรือเอกชน พร้อมทั้งส่งผลให้ ทชส. เป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป