ทางหลวงเดินหน้าขยายถนน 4 เลน สายตาก – อ.แม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มั่นใจรองรับเศรษฐกิจชายแดนโต

  • กรมทางหลวงเดินหน้าขยายทล. 12สายตาก.แม่สอด
  • เฮขยายถนน4เลนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • ถนนสายยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – .แม่สอดทั้ง 4 ตอน ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย ระหว่าง กม.0 – กม.86 ระยะทางยาวประมาณ 86 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตากจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 12 

สำหรับเส้นทางดังกล่าวถือยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West – Economic Corridor) โดยเริ่มจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านจังหวัดสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวเข้าชายแดนประเทศไทยด้านตะวันออกที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก เข้าชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เมืองเมาะลำเลิงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ทั้งนี้ในส่วนลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางลาดชันเป็นช่วงๆ อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยแบริเออร์ คอนกรีต  รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,356,098,755 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (East – West – Economic Corridor) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน