ทางหลวงชนบท เร่งสร้างถนนเข้าโครงการหลวง “ดอยอินทนนท์”มั่นใจส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกับประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทสร้างทางเพื่อให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นได้เดินทางอย่างสะดวกแล้ว ล่าสุด ทช. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปยังโครงการหลวงดอยอินทนนท์ กว่า 17 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ให้ประชนสามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจในชุมชน   นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงห้วยส้มป่อย และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะได้อีกด้วย

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน เส้นทางบางส่วนเป็นถนน

ดินลูกรังและมีทางคับแคบ ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เกษตรกรไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทันเวลา 

ดังนั้นทช. จึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านขุนกลาง ดอยผาตั้ง (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านขุนยะ (กม.ที่ 17+611) รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.611 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 4 – 6 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำข้างทาง ราวเหล็กกันรถ และติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 135.5 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว