ทางหลวงชนบทสั่งห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนเลียบคันคลองชลประทาน 46 สายทาง ใครฝ่าฝืนเจอทั้งจำทั้งปรับ แย่หน่อยจะถูกริบรถ บรรทุกไม่รู้ตัว

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้ายประกาศห้ามรถที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด เดินบนทางหลวงชนบท เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้เป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด ในถนนทางหลวงชนบทจำนวน 46 สายทาง ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ นครปฐม และสุพรรณบุรี อย่างเด็ดขาด ซึ่งหากพบรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ทั้งนี้การประกาศห้ามดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ อันจะส่งผลกระทบต่อถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.บริเวณเลียบคันคลอง โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในพื้นที่ดินอ่อน หากปริมาณน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็วจะมีโอกาสทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวหรือเกิดการพังทลายของคันทาง ถนนบนคันคลองบางเส้นทางจึงไม่สามารถรองรับการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา ได้ตามที่กำหนดเหมือนถนนทางหลวงชนบททั่วไป ประกอบกับมีปริมาณรถบรรทุกสัญจรบนถนนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของถนนบนคันคลอง ป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นการรักษาอายุการใช้งานของถนน ทช.ใช้ในระยะยาวด้วย ขณะเดียวกันทาง ทช.ยังได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังและปรับเพิ่มแผนจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนเลียบคันคลอง อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่องดูแลรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป หากพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146