“ททท.-อบก.-ไทยรัฐทีวี” ลงนามลุย Net Zero Tourism ดันไทยผงาดนำ STGs เที่ยวยั่งยืนด้วยมาตรฐาน STAR

  • ททท.ผนึกอบก.-ไทยรัฐทีวีลงนามความร่วมมือ Net Zero Tourism นำท่องเที่ยวเมืองไทยผงาดเป้านำประเทศ
  • ท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนว STGs : Sustainable Tourism Goals สร้างมาตรฐาน STAR
  • ยกระดับห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวทั้งอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันตลาดสากล

ดร.ยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ร่วมลงนามความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) “อบก.” และนางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ บริษัท ทริปเปิล วีบรอดคาสท์ จํากัด หรือ “ไทยรัฐทวี” ร่วมกันตอกย้ำจุดเริ่มต้นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวตามเป้าหมายSTGs : Sustainable Tourism Goals สร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมั่นคงและสมดุลในทุกมิติ

ตามที่ ททท.พร้อมยกระดับห่วงโซ่อุปทานหรือ Shape Supply กระตุ้นผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) โดยต่อยอด จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ(UN)  โดยสร้าง “มาตรฐานความยั่งยืน” หรือ STAR : Sustainable Tourism Accelerating Rating ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยมีมาตรฐานให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว (Tourism Security) อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติการบริหารจัดการ มิติสังคมเศรษฐกิจ มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม  

ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทททกับ อบก.และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เดินหน้าโครงการ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ ททท.จะเป็นกำลังสำคัญส่งเสริมจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยวดังกล่าวเต็มรูปแบบ พร้อมกับกระตุ้นการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง  มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชนกล่าวว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism ครั้งนี้ ทาง อบกพร้อมจะเข้ามาดำเนินการ 4 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องที่ 1 จะเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การท่องเที่ยวปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำเครื่องมือคำนวณ Carbon Footprint ไปใช้คำนวณและชดเชยคาร์บอนหรือ Carbon Neutral Tourism / Net Zero Tourism เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

เรื่องที่ 3 สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เรื่องที่ 4 ร่วมเผยแพร่ข้อมูลภายใต้ขอบเขตความร่วมมือสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศ ผนวกกับกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (Sustainable Tourism) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดย Net Zero Tourism ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ดังนั้น “ไทยรัฐทีวี” จึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะร่วมมือกับ ทททและ อบกผลักดันเรื่องดังกล่าวครอบคลุมภาคส่วนต่าง  ทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ไทยรัฐทีวีในฐานะสื่อมวลชนที่มีจุดแข็งด้านการผลิตคอนเทนต์ จะร่วมทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเดินหน้าการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) และNet Zero Tourism อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ Shape Supply ยกระดับห่วงโซ่อุปทานภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหันมาส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตต่อไป

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน#gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen