ถนนสะดวกถึงชุมชน!…ทางหลวงชนบทสร้างสะพานเชื่อมสองฝั่งลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด หวังช่วยยกระดับคุณภาพการเดินทาง สะดวก ปลอดภัย ให้ ประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัด ทางหลวงชนบทเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่มีส่วนในการสร้างถนนสายรองเข้าสู่ชุมชน ขณะเดียวกันได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ล่าสุด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จึงได้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี หรือ ที่รู้จัก สะพานเกาะแก้วพัฒนา 2  ซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดังกล่าวได้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรระหว่างสองฝั่งแม่น้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านหนองก่ำและบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา ดังกล่าว มีสะพานเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ขณะที่ผ่านมาบริเวณตอม่อของสะพานได้เกิดการทรุดตัว จากกระแสน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้ยานพาหนะสามารถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียว อีกทั้งยังทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและการขนส่งโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 

ดังนั้น ทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร และก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานทั้งสองฝั่ง เริ่มต้นจากบริเวณบ้านหนองก่ำ หมู่ที่ 7 และสิ้นสุดบริเวณบ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 8 พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดระยะทางในโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานเชื่อมการคมนาคมให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเดินทางของประชาชน