ต้องช่วย…การท่าเรือไม่นิ่งดูดายออกมาตรการเยียวยาผู้เช่าทรัพย์สินในเขตรั้วศุลกากร-ท่าเรือกรุงเทพ3เดือนหวังให้ฝ่าวิกฤติโควิด

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)เปิดเผยว่า การท่าเรือ ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล แก่กลุ่มผู้เช่าทรัพย์สินของ กทท. บริเวณพื้นที่ในเขตรั้ว-ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 3 เดือน เพื่อให้กลุ่มผู้เช่าฯ สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

ทั้งนี้ กทท. จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับ กทท. ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ เขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงานและผู้เช่าประกอบธุรกิจ โดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละรายในอัตรา 50% ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา และขยายเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน 1 เดือน ของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19ต.ค. ถึง 31 ธ.ค.63

อย่างไรก็ตามจากการที่ กทท. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เช่าทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เดือนพ.ค.63 ที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านบาท