ตลาดเฟอร์นิเจอร์คึกคัก! NocNoc จับมือกรมพัฒน์ ดัน SMEs กลุ่ม Home and Living ทั่วไทย

  • สู่ผู้ค้าออนไลน์ยุคใหม่
  • เพิ่มยอดขายผ่านทุกแพลตฟอร์ม NocNoc
  • นำร่องหัวเมืองธุรกิจสำคัญ ชลบุรี, ภูเก็ต, โคราช และเชียงใหม่

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc เปิดเผยว่า หนึ่งในมิติที่ช่วยให้ NocNoc เติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบ Personalize ที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว การให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าในแพลตฟอร์ม NocNoc อยู่แล้วกว่า 3,000 ร้านค้า กลุ่มผู้ประกอบการในอนาคตที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Home and Living ที่มีคุณภาพ และกลุ่มผู้ประกอบการทุกธุรกิจ SMEs เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พักโรงแรม ฟิตเนส ธุรกิจเสริมความงาม ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

NocNoc จึงร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ DBD หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม NocNoc ที่สามารถเปิดร้านค้าได้ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า ครอบคลุมบริการงานช่าง ช่วยให้ปิดการขายได้สะดวก และง่ายกว่าเดิม พร้อมกับการทำการตลาดแบบ Social commerce ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่สำหรับสินค้า Home and Living โดยเฉพาะ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจได้เข้าถึงสินค้าแต่งบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ครบ จบในที่เดียวผ่านแคมเปญ NocNoc for Business

ทางด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดยมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็งแข่งขันได้ พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจด้าน e-Commerce ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญลำดับต้นที่กรมฯ มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากการค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้สามารถปรับตัวและก้าวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ การบูรณาการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของกรมฯ ในการร่วมประสานกำลังขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกมิติ อันจะช่วยส่งเสริมให้การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจับมือกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำด้าน e-Commerce ของไทยอย่างแพลตฟอร์ม NocNoc ซึ่งเป็น e-Marketplace กลุ่ม Home & Living รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ จะช่วยต่อยอดการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบ่มเพาะพัฒนาสร้างองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน e-Commerce ที่มีประสบการณ์ตรงในวงการธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าและโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

นอกจากนี้ NocNoc และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังร่วมดำเนินกิจกรรม หรือ แคมเปญส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ได้แก่ โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โครงการสร้างชุมชนออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) และโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบด้าน e-Commerce จะช่วยเพิ่มโอกาส โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Commerce มากขึ้น ซึ่งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย