ตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่งเครื่องสร้างบุคลากรป้อนสู่ตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

  • สร้างบุคลากรมืออาชีพ
  • ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
  • ป้อนสู่ตลาดทุนไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  การสร้างบุคลากรคุณภาพป้อนสู่ตลาดทุนถือเป็นภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่ง ผ่าน หลักสูตร CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program ถือเป็นหลักสูตรความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทย ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและคุณวุฒิมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างบุคลากรมืออาชีพผ่านหลักสูตร CISA ทุกระดับรวมแล้ว 2,359 คน เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันหลักสูตร CISA ได้จัดแบ่งองค์ความรู้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) และระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA) โดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มให้มี CISA Professional Community เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ ความรู้และทักษะ ต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนของสมาชิกต่อไป