ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โครงการ SET Social Impact GYM 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กับอีก 3 พันธมิตร

  • ผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ SE ที่เข้าร่วมฝึกอบรม นำเสนอแผนธุรกิจ
  • โครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ช่วยเสริมทักษะทางธุรกิจ
  • ขับเคลื่อนแนวคิดต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคม-สร้างความยั่งยืนให้สังคม

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการ SET Social Impact GYM 2023 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และอีก 3 พันธมิตรที่เป็นองค์กรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท PwC ประเทศไทย

ทั้งนี้กิจกรรมฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินธุรกิจ จากนั้นโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 22 ท่านร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงธุรกิจในรูปแบบการโค้ชตัวต่อตัว จนกระทั่งสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง  สำหรับผู้ประกอบการ SE 8 รายที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ มีโมเดลธุรกิจครอบคลุมการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 4 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง ด้านผู้เปราะบาง 3 แห่ง ด้านพัฒนาชุมชน 2 แห่ง และด้านการเกษตร 1 แห่ง

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการ SE จะประสบความสำเร็จได้ ต้องนำแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมมาผนวกกับทักษะการทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน Idea to Idone คือ จากแนวคิด สามารถนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้ พร้อมให้คำแนะนำว่า ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักปรับแก้แนวคิดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ จากนั้นต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ เมื่อธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างเข้มแข็ง ย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในสังคมตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วย.