“ดุสิตโพล”ระบุอุปสรรคประชาธิปไตยไทยคือการควบคุมอำนาจ

  • เผยไทยมีประชาธิปไตยปานกลาง
  • คน92.69%ชี้ต้องเคารพสิทธิหน้าที่
  • ความเห็นต่าง

สวนดุสิตโพล​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้” โดยทำการสำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คน โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.78 มีพฤติกรรมประชาธิปไตยมาก ขณะที่ ร้อยละ 40.25 มีพฤติกรรมประชาธิปไตยปานกลาง และร้อยละ 8.97 มีพฤติกรรมประชาธิปไตยน้อย

ส่วนประชาชนคิดว่าประเทศไทย ณ วันนี้ มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด นั้น ตัวอย่าง ร้อยละ 48.54 ระบุ มีความเป็นประชาธิปไตยปานกลาง ร้อยละ 35.67ระบุ มีความเป็นประชาธิปไตยน้อย และร้อยละ15.79 ระบุ มีความเป็นประชาธิปไตยมาก

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าสามารถแสดงออกพฤติกรรมประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้าง พบว่า ร้อยละ 92.69 ระบุการ เคารพในสิทธิหน้าที่และความเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 74.66 ระบบการรู้จักบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ 72.61 ระบุการออกไปเลือกตั้ง ร้อยละ 66.57 ระบุการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองและร้อยละ 60.92 ระบุการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ส่วนประชาชน คิดว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร พบว่า ร้อยละ 75.29 ระบุ ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองและยอมรับความแตกต่างระหว่างกันร้อยละ 70.51 คะระบุทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันร้อยละ 68.46 ระบุ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยมากขึ้นร้อยละ 63.28 ระบุทำให้รัฐบาลทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย พบว่า ร้อยละ 70.57 ระบุ ถูกแทรกแซง ควบคุมอำนาจ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 65.59 ระบุการแบ่งขั้ว ความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 63.55 ระบุทัศนคติ ความคิด มุมมอง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ร้อยละ 63.26 ระบุ กฎหมายไม่เป็นธรรม และร้อยละ 62.96 ระบุ ผู้มีอำนาจทางการเมือง

สุดท้ายเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยควรดำเนินการอย่างไร พบว่า ร้อยละ 72.27 ระบุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง ร้อยละ 66.21 ระบุ ระบบของกฎหมายเข้มแข็ง ไม่เอนเอียง ร้อยละ 62.50 ระบุ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ร้อยละ 59.38 ระบุ ทุกคนกล้าที่จะพูดเรื่องการเมืองยอมรับความเห็นต่าง มีอิสระเสรีภาพในการแสดงออก และร้อยละ 56.64 ระบุพรรคการเมืองเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับการเมือง