ดีเดย์!ปี65คมนาคมจ่อคลอดพ.ร.บ.รางฯหวังใช้คุ้มครองสิทธิประโยชน์คนใช้รางทั่วไทย

.หมดปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง

.คุมมาตรฐานระบบรางทั่วไทย

. ปิ๊ง!นำสลอตรางรถไฟเปิดประมูลโกยรายได้

ประชาชนเตรียมเฮ!หลังคมนาคมเร่งผลักดัน  ...ราง.….คาดมีผลบังคับใช้ในปี 65นี้มั่นใจ!จะช่วยคุมมาตรฐานรางค่าโดยสารของรถไฟรถไฟฟ้าทั่วประเทศให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมปิ๊ง!นำสลอตรางรถไฟมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเดินรถขนผู้โดยสารสินค้าเชื่อสร้างรายได้ให้รถไฟเพิ่มขึ้นกว่าปีละ2-3พันล้านบาท 

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ที่จะเริ่มประกาศใช้ในปี 65 มาใช้ปฎิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางทั่วประเทศไทยว่า พ.ร.บ.ขนส่งทางราง ดังกล่าว หากออกมามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจะทำให้ ขร.สามารถเข้าไปกำกับดูแล กำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดอัตราค่าโดยสาร ควบคุมมาตรฐานราง การให้บริการของผู้ให้บริการการคมนาคมขนส่งในระบบรางทั้งหมดของประเทศไทย รวมทั้งจะเข้าไปดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ระบบรางทั้งหมดให้เกิดความเป็นธรรม  ซึ่ง พ.ร.บ.รางฯดังกล่าวจะครอบคลุมทั้ง รถไฟ รถไฟฟ้า และ รถไฟความเร็วสูง

ทั้งนี้ในสาระสำคัญของ พ.ร.บ.รางฯนั้น ในส่วนของ การคุ้มครองผู้โดยสารนั้น ในอนาคตหากมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ขร.จะเป็นผู้กำหนดราคาค่าโดยสารของระบบรางทั้งหมด โดยจะกำหนดอัตราราคาสูงสุดที่สามารถจัดเก็บได้ รวมถึงจะมีการกำหนดสูตรคำนวณค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐาน  และที่สำคัญสามารถที่จะเข้าไปกำหนดในแต่ละสัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้น ในโครงข่ายระบบรางทั้งหมด 

โดยจะมีการระบุอย่างชัดเจนในสัญญาแนบท้ายหรือข้อเสนอโครงการ Request for Proposal (RFP) ว่า การกำหนดราคาค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงราคา จะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของสัญญา และกระทรวงก่อนที่จะมีการปรับราคาค่าโดยสาร และการคำนวณการจัดเก็บค่าโดยสารจะต้องขึ้นอยู่กับ ขร.ที่เป็นผู้กำกับดูแลก่อนจากเดิมในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ 

นอกจากนั้นหากผู้โดยสารที่ใช้ระบบรางไม่ได้รับความเป็นธรรมของการบริการสามารถร้องเรียนมายัง กรมการขนส่งทางรางได้ ซึ่ง ขร. จะทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบ มาตรฐานคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งจะดูแลถึงการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้โดยสาร เมื่อการเดินรถขนส่งทางรางมีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก การประกันภัยความเสียหายในชีวิต ร่างกาย และกำหนดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมี ครรภ์ และเด็ก ในกรณีที่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ได้รับความเดือดร้อนจากการ ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นเมื่อ พ.ร.บ.รางฯมีผลบังคับ จะช่วยให้การดูแล ยกระดับมาตรฐานรางทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น โดย ขร. จะมีการกำหนดการตรวจสอบมาตรฐาน ประสิทธิภาพการใช้งานของราง ตามกำหนดระยะเวลาเพื่อให้การใช้งานมีมาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนั้นในส่วนของ บุคลากรที่จะมาทำงานเกี่ยวกับราง ทั้ง คนขับรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง  พ.ร.บ.รางฯจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขับรถไฟทุกประเภท โดยเฉพาะการจะมาเป็นผู้ขับได้จะต้องผ่านการทดสอบใบอนุญาตขับขี่รถไฟก่อนมาปฎิบัติงาน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าคนขับรถไฟทั้งระบบในประเทศไทยขณะนี้มีประมาณ 3,000 คน แบ่งเป็นคนขับรถไฟของ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) จำนวน 2,000 คน คนขับรถไฟฟ้าในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ รถไฟฟ้า บีทีเอส รวมกว่า 1,000 คน

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ขร.ยังมีนโยบายที่จะนำเที่ยววิ่งการเดินรถไฟที่ว่าง(สลอต)ที่ รถไฟไม่ใช้ราง มาเปิดประมูลให้เอกชนที่สนใจใช้รางรถไฟของ รฟท. มาบริหารจัดการขนส่ง ผู้โดยสาร สินค้า ผ่านทางรถไฟ โดยปัจจุบัน รฟท.มีความยาวรางทั่วประเทศกว่า 4,000 กม. ให้บริการใน 32 เส่้นทางหลัก และในอนาคตประเทศไทยจะมีรางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า เนื่องจากประเทศมีการพัฒนาระบบรางเพิ่มขึ้นทั้งรถไฟทางคู่  รถไฟความเร็วสูง ซึ่งมั่นใจว่านโยบายนี้จะช่วยให้ รฟท. มีรายได้จากการเปิดเช่ารางเพิ่มขึ้น กว่าปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท/ปี  ซึ่งการเปิดให้เอกชนมาใช้รางและมีรายได้จากรางจะช่วยให้ รฟท. ลดการขาดทุนในแต่ละปีได้