ดีพร้อม นำทัพ จัด 3 มหกรรมคุณภาพองค์กรแห่งชาติ ปี 66

  • ย้ำ “คิวซี” เป็นสิ่งสำคัญ
  • สามารถลดต้นทุน
  • เพิ่มผลผลิตได้กว่า 4,000 ลบ.

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือคิดค้นกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากผู้อื่น ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งในส่วนของภาคการผลิตและภาคบริการ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตขององค์กรในมิติต่าง ๆ ให้สูงขึ้นได้

ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ที่เน้นความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมโต” ผ่านกลไก “โตไว” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตทั้งภาคการผลิต สินค้า และบริการได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นกลไกสำคัญ

โดย ดีพร้อม ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน นำกิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ หรือ คิวซี มาปรับใช้ในองค์กรทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหานำมาสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลด้านบวก โดยแต่ละองค์กรจะมีการบริหารงานด้านวัตถุดิบและขบวนการผลิต ด้วยการป้องกัน ลดปัญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต เวลาการทำงาน และผลผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า

อีกทั้ง ยังช่วยลดต้นทุนและสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ผ่านการจัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 ซึ่งได้นำงานมหกรรมคุณภาพ ภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และมหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 6 มาไว้ด้วยกันเพื่อให้การทำกิจกรรมคุณภาพในหน่วยงานแพร่หลายยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 รวม 4 วัน โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งกลุ่มคุณภาพเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 90 กลุ่ม จาก 28 องค์กร แบ่งออกเป็นภาคอุตสาหกรรม 80 กลุ่ม ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 6 กลุ่ม และกลุ่มคุณภาพข้ามสายงาน 5 กลุ่ม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการนำเสนอผลงานของกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการของกลุ่มคุณภาพในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กร ทำให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทั้ง 28 องค์กร สามารถลดต้นทุน ลดของเสีย ลดเวลาการผลิต ลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้รวมกว่า 4,000 ล้านบาท