“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” นั่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

  • พรรคไทยสร้างไทยประชุมใหญ่วิสามัญ
  • ตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม
  • เตรียมสู้ศึกช่วงการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยสร้างไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม และทดแทน ตามข้อบังคับพรรค เพื่อเตรียมสู้ศึกช่วงการเลือกตั้งนี้ โดยมีมติให้ ”ฐากร ตัณฑสิทธิ์” ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค

สำหรับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพรรคไทยสร้างไทย  ส่วนผลงานของนายฐากรนั้น เป็นอดีตเลขาธิการคนแรก 2 สมัยของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 และปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563

ผลงานสำคัญในสมัยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กสทช. ได้สร้างรายได้ เข้ารัฐอย่างมหาศาลจากการจัดการประมูลคลื่นสัญญาณทั้งหมด 1800 MHz 900 MHz 700 MHz 2600 MHz 26 GHz ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 

โดยทำรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 430,000 ล้านบาท (ปี 2558 สร้างรายได้ 230,000 ล้านบาท, ปี 2561 สร้างรายได้ 50,000 ล้านบาท, ปี 2562 สร้างรายได้ 56,000 ล้านบาท, และปี 2563 สร้างรายได้ 100,521 ล้านบาท) ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประมูล 5G สำเร็จประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย 

1) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค

2) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค

3) นายประวัฒน์ อุตตะโมช รองหัวหน้าพรรค

4) นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรค

5) พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ รองหัวหน้าพรรค

6) พล.ท.อนุธัช บุนนาค รองหัวหน้าพรรค

7) นายอดุลย์ นิลเปรม รองหัวหน้าพรรค

8) นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรค

9) นายจิรเดช วรเพียรกุล รองหัวหน้าพรรค

10) นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค

11) นายธนธัช ตัณฑสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรค

12) ดร.ประพนธ์ เนตรรังษี รองเลขาธิการพรรค

13) นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา รองเลขาธิการพรรค

14) ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา รองเลขาธิการพรรค

15) นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รองเลขาธิการพรรค

16) นายเทพฤทธิ สีน้ำเงิน รองเลขาธิการพรรค

17) นายชัชวาล แพทยาไทย รองเลขาธิการพรรค

18) นายกิติ วงษ์กุหลาบ รองเลขาธิการพรรค

19) นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรค

20) นายวิจักร อากัปกริยา กรรมการบริหารพรรค

21) นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ กรรมการบริหารพรรค

22) นายสอิสร์ โบราณ กรรมการบริหารพรรค

23) นายวัลลภ ไชยไธสง กรรมการบริหารพรรค

24) นายวรวุฒิ ศรีนนท์ กรรมการบริหารพรรค

25) นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ กรรมการบริหารพรรค

26) นายธวัชชัย ทองสิมา กรรมการบริหารพรรค

27) นายภัชริ นิจสิริภัช กรรมการบริหารพรรค

28) นายราม คุรุวาณิชย์ กรรมการบริหารพรรค

29) นายมีร์ นุสรัตน์ อาลีคาน กรรมการบริหารพรรค

30) นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการบริหารพรรค

31) นายโชคเสมอ คำมุงคุณ กรรมการบริหารพรรค

32) นางตัสนิม เจ๊ะตู กรรมการบริหารพรรค

33) นางสาวมูนีเราะห์ ปอแซ กรรมการบริหารพรรค

34) นายวิชัย หุตังคบดี กรรมการบริหารพรรค

35) นายแมน เจริญวัลย์ กรรมการบริหารพรรค

36) พล.อ.ต.ณรงค์ชัย คงแก้ว กรรมการบริหารพรรค

37) นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร กรรมการบริหารพรรค

38) นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหารพรรค

39) นายภัทรดนัย ใหม่พระเนตร กรรมการบริหารพรรค

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพิ่มเติม และทดแทน 

1) นายอุดมเดช รัตนเสถียร รองหัวหน้าพรรค

2) นายสุธา ชันแสง รองหัวหน้าพรรค

3) นายธวัชชัย สุทธิบงกช รองหัวหน้าพรรค

4) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค

5) นายดล เหตระกูล รองหัวหน้าพรรค

6) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรค

7) ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ เหรัญญิกพรรค

8)นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย นายทะเบียนสมาชิกพรรค

9) นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย กรรมการบริหารพรรค

10) นายสุจินต์ พิทักษ์ กรรมการบริหารพรรค

11) ดร.พิทักษ์ สันติวงศ์สกุล กรรมการบริหารพรรค