ซีอีโอ เครือซีพี. ออกนโยบายดูแลพนักงานในเครือทั้งหมด ไม่มีนโยบายเลิกจ้างเพราะโควิด-19 พร้อมดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากติดเชื้อ

ซีอีโอ เครือซีพี. ออกนโยบายดูแลพนักงานในเครือทั้งหมด ไม่มีนโยบายเลิกจ้างเพราะโควิด-19 พร้อมดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากติดเชื้อ

เมื่อไม่นานมานี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกประกาศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่องนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยระบุว่าตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เครือฯ ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ให้มีความมั่นใจว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งพนักงานในยามที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายดูแลพนักงานในประกาศนี้ มี 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 เครือฯ ขอให้ความมั่นใจแก่เพื่อนพนักงานทุกคนว่าบริษัทในเครือฯ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์นี้ ขอให้พนักงานทุกคนมั่นใจ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และการดำรงชีพและปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป

2.เครือเจริญโภคภัณฑ์จะให้การดูแลพนักงานที่ได้รับเชื้อโควิด-19 โดยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโควิด-19 ซึ่งอาจจะมีส่วนเกินจากสวัสดิการรักษาพยาบาลตามปกติหรือการประกันคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ที่บริษัทได้ทำให้เพิ่มเติมไว้

3.สำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ คู่สมรสและบุตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น ถูกเลิกจ้าง หรือ ไม่ได้รับค่าจ้างอันเนื่องจากการปิดงาน หรือปิดกิจการร้านค้าของตนเอง จนไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ไหว เครือฯ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

4.ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนของบุตรธิดาแก่พนักงานที่เดือดร้อน โดยขอให้พนักงานติดต่อหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น การขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินระยะสั้น การติดต่อกับสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

ในท้ายสุดของประกาศฉบับนี้ ซีอีโอ เครือซีพี ได้ส่งกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และขอให้พนักงานรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและบริษัทโดยเคร่งครัด