ช่วยให้คนมีความสุข!…การรถไฟฯชวนประมูลให้บริการส้วมที่สถานีหัวลำโพง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขา ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาห้องสุขาภายในสถานีรถไฟ ให้ได้มาตรฐานความสะอาดและถูกหลักอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการอำนวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการเสนอราคา

ทั้งนี้โดยมีกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้1. กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.

2. กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสารฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 3. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.30 น. และจะทำการเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

อย่างไรก็ตามผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญากองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้น 2อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-4268 และ 02-621-8701 ต่อ 5224