ชาวนาปลูกข้าวเกินแผน 1.14ล้านไร่ใน 45จังหวัดรับแล้งจัดปีนี้

  • เร่งสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้เกษตรกร
  • เตรียมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เร็วขึ้น

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรว่า ได้รับทราบสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน รับทราบผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 โดยมีพื้นที่การปลูกข้าวเกินกว่าแผนรวม 45 จังหวัด 1.14 ล้านไร่ จึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แก่เกษตรให้มากขึ้น เพราะปีนี้ปริมาณน้ำจะน้อยลง ถึงขั้นแล้งจัด รับทราบความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และรับทราบการป้องกันและการเฝ้าระวังการเผาซากพืชหรือวัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร

สำหรับแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ได้กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ประกอบด้วย การป้องกันและเตรียมความพร้อม, การเผชิญเหตุและการหยุดยั้งความเสียหาย และการฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม โดยมีกลไกการบริหารจัดการสถานการณ์ระดับกระทรวง คือ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด คือศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.)

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติให้เร็วขึ้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562