“จุรินทร์” เผยนโยบายประกันรายได้ไม่ผูกพันกับรัฐบาลใหม่

  • หากเห็นดีก็ทำต่อช่วยเกษตรกร
  • ธ.ก.ส. ได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรโดยตรง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิดทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่ จึงจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะสานต่อนโยบายนี้หรือไม่ ซึ่งหากสานต่อก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีตามกระบวนการที่ได้ทำมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเงินตกหล่น เพราะ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรโดยตรง

แต่หากไม่มีการสานต่อ โครงการประกันรายได้เกษตรกรก็จะยุติลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ทางเดียวจากการขายสินค้าเกษตรตามราคาตลาด หากราคาดีเกษตรกรก็ได้มีรายได้ที่ดี แต่ถ้าหากราคาตกต่ำ ก็จะรายได้น้อยลงไม่มีเงินชดเชยส่วนต่างให้

โดยการสานต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลชุดใหม่ ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบในการจะเลือกดำเนินนโยบาย ซึ่งต้องผูกพันกับสิ่งที่หาเสียงไว้ และผูกพันหลังมีการแถลงต่อรัฐสภาฯ โดยย้ำว่า รัฐบาลปัจจุบัน ได้ทำงานเต็มที่ จะเห็นได้จากราคาสินค้าเกษตรดีทุกตัว มีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน และโปร่งใส