”จุรินทร์”เดินหน้าต่อประกันรายได้สินค้าเกษตรปี 3

.ทยอยเสนอ “ครม.” เห็นชอบ 5 โครงการเร็วๆ นี้

.โชว์ผลงานปี 2 จ่ายชดเชยแล้ว 6.9 ล้านครัว 6 หมื่นล.

.ปาล์มน้ำมันไม่ได้จ่ายเหตุราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้เดินหน้านโยบายประกันรายได้ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยการดำเนินการปี 63/64 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการเดินหน้าโครงการปี 3 ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปี 64/65 แล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ส่วนปาล์มน้ำมัน อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

สำหรับผลการดำเนินโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ปี 63/64 สินค้าเกษตร 5 รายการนั้น มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวม 7.87 ล้านครัวเรือน วงเงินประกันรายได้ 75,166.70 ล้านบาท โอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรแล้ว 6.964 ล้านครัวเรือน รวมเป็นเงิน 60,041.95 ล้านบาท คิดเป็น 79.88% ของวงเงินโครงการ โดยแบ่งเป็น ข้าวเปลือก มีเกษตรกรเข้าร่วม 4.686 ล้านครัวเรือน วงเงิน 49,509.81 ล้านบาท ได้ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงครบแล้ว 30 งวด และโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.688 ล้านครัวเรือน จำนวน 48,177.32 ล้านบาท คิดเป็น 97.31%

ส่วนมันสำปะหลัง จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแล้ว 10 งวด จาก 12 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 0.524 ล้านครัวเรือน วงเงิน 9,570.97 ล้านบาท โอนเงินให้แล้ว 0.484 ล้านครัวเรือน 3,084.13 ล้านบาท คิดเป็น 32.22%

, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ่ายแล้ว 10 งวด จาก 12 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 0.452 ล้านครัวเรือน วงเงิน 1,867.92 ล้านบาท โอนเงินใหแล้ว 0.338 ล้านครัวเรือน 1,233.51 ล้านบาท คิดเป็น 66.04%          

ขณะที่ปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 0.370 ล้านครัวเรือน วงเงิน 4,500.00 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย เพราะราคาตลาดอ้างอิง สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่กก.ละ 4 บาท สำหรับยางพารา จ่ายชดเชยครบแล้วทั้ง 6 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงกา 1.83 ล้านราย วงเงิน 10,042.82 ล้านบาท โอนเงินแล้ว 1.454 ล้านราย 7,546.994 ล้านบาท คิดเป็น 77.66%