“จุรินทร์”คิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างประกันข้าว 6 งวด

.ช่วยค่าบริหารจัดการไร่ละ 1 พันรวม 5.5 หมื่นล้านบาท
.เกษตรกรกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนยิ้มรับเงินเข้าบัญชี
.ประกันมัน ข้าวโพด ปาล์ม ยาง รอ ครม.ไฟเขียว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังกดปุ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้ชาวนาตามโครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 สนับสนุนค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 บาท และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร พืช 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4 ครั้งนี้เป็นการ Kickoff จ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ปลูกข้าวรวดเดียว 6 งวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีชาวนาแล้ว รวมทั้งเริ่มต้นมาตรการคู่ขนาน ที่ช่วยยกระดับราคาข้าว และเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการข้าว


สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณรวม 55,083 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท
“โครงการประกันรายได้ช้าวทั้ง 4 ปีนั้น ข้าวเปลือกหอมมะลิ จ่ายเงินส่วนต่างสูงสุดครัวเรือนละ 58,588 บาท, ช้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุม สูงสุด 41,527 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า สูงสุด 76,601 บาท และข้าวเปลือกเหนียว สูงสุด 71,465 บาท โดยข้าวบางชนิด ในบางช่วงเวลามีทั้งจ่ายส่วนต่าง และบางชนิดไม่จ่าย เพราะราคาสูงกว่าราคาประกัน”


ส่วนโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา อยู่ในกระบวนการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ คาดว่า มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างรายได้ เพราะราคาตลาดสูงมาก เช่น มันสำปะหลัง ประกันราคากิโลกรัม (กก.) ละ2.50 บาท แต่ราคาตลาดกก.ละ 3 บาทกว่า ปาล์มน้ำมัน ประกันราคากก.ละ 3.50 บาท ราคาตลาดกว่ากก.ละ 7 บาท ข้าวโพด ประกันราคา กก. ละ 8.50 บาท แต่ราคาตลาดกก.ละ 11 บาท