จีพีเอสซี สตาร์ทโครงสร้างองค์กรใหม่ ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้

  • ชูศักยภาพบูรณาการระบบปฏิบัติการหลังรวม โกลว์
  • สร้างความเข้มแข็งธุรกิจด้วยทีมงานจากสององค์กร
  • ทั้งความเชี่ยวชาญของบุคลากร ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ จีพีเอสซี จะก้าวสู่การบริหารองค์กรใหม่ ภายหลังการเข้าซื้อ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ โกลว์ ซึ่งได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท จีเอสพีซีกรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยปัจจุบันจีพีเอสซีถือหุ้น โกลว์ จำนวน 99.83% และได้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ โกลว์ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

นายชวลิต กล่าวว่า ปัจจุบัน จีพีเอสซี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,026 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,708 เมกะวัตต์ และโครงการที่เหลือจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในปี 2563 – 2566 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ จีพีเอสซีมีการเติบโตทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกัน จีพีเอสซี ก็ ยังมีความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้ จีพีเอสซี มีขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
“จีพีเอสจี ยัง ให้ความสำคัญในการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว”