“ค้าภายใน” ลุยตรวจสอบน้ำตาลทราย ยันปริมาณเพียงพอไม่ต้องกักตุน

‘กรมการค้าภายใน’ ลุยตรวจสอบน้ำตาลทราย ยันปริมาณเพียงพอ ไม่ต้องกักตุน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ตรวจสอบติดตาม สถานการณ์ จำหน่ายน้ำตาลทราย ราคา ปริมาณ ของผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง

  • จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษตรวจสอบ
  • ติดตามการขายน้ำตาลทรายของผู้ประกอบการ

ตามที่อธิบดีกรมการค้าภายใน สั่งการให้กองตรวจสอบและปฏิบัติการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ตรวจสอบติดตาม สถานการณ์ การจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งด้านราคาและปริมาณของผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานผลิตน้ำตาลทราย อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแล ด้านราคา และปริมาณของน้ำตาลทราย ในภาพรวมของประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และสระบุรี โดยร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ยังมีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอ ต่อการจำหน่ายภายในประเทศ จนถึงฤดูการผลิตหน้า สินค้าน้ำตาลทรายยังหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดตามปกติประชาชน จึงไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำตาลทรายไปกักตุน เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง และขอให้เชื่อมั่นได้ว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

“ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทราย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่ายและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ