ความตกลง ”อาร์เซ็ป” มีผลบังคับใช้แน่ 1 ม.ค.65

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.หลัง 10 ประเทศให้สัตยาบันแล้วตามกำหนด
.สมาชิกจ่อลดภาษีนำเข้าให้ไทยเกือบ 4 หมื่นรายการ
.แต่ลดเป็น 0% ทันทีที่อาร์เซ็ปบังคับใช้ 3 หมื่นรายการ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ให้สัตยาบันครบตามที่ความตกลงกำหนดไว้ ประกอบด้วย อาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และนอกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ทำให้ความตกลง จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ชาติสมาชิก ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที  29,891 รายการ ในส่วนของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าไทยเพิ่มเติมจากที่ลดและยกเลิกในกรอบความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างกัน เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นต้น

นอกจากนี้ อาร์เซ็ปจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่สมาชิก เช่น สินค้าที่เน่าเสียง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยพิธีการศุลกากรภายใน 6 ชั่วโมง และสินค้าปกติภายใน 48 ชั่วโมง และการขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทยสู่ประเทศสมาชิก เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น

นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ ได้เตรียมการรองรับการบังคับใช้อาร์เซป เพื่อให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรของไทยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โดยประสานงานกับกรมศุลกากร เรื่องการออกประกาศอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยจะเก็บกับสินค้านำเข้าจากสมาชิกอาร์เซ็ป เพื่อพร้อมใช้ในวันที่ 1 ม.ค.65,  การประสานงานกับกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกไทยใช้ประกอบการส่งสินค้าไปประเทศสมาชิก,  การจัดตั้งศูนย์ อาร์เซ็ป เซ็นเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ เช่น อัตราภาษีศุลกากรระหว่างไทยและสมาชิก โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรม www.dtn.go.th