“คลัง” โชว์ 8 เดือนเก็บรายได้ทะลุ 1.56 ล้านบาท สูงกว่าเอกสารงบประมาณแสนล้านบาท

  • รายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ
  • อานิสงส์เปิดประเทศ เศรษฐกิจกระเตื้อง
  • สรรพสามิตรายได้ลด เหตุลดภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชน

นายพรชัย ฐีระเวช  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ (ต.ค.64-พ.ค.65)  รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,564,246 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 100,345 ล้านบาท หรือ 6.9 % และ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน 8.1 % ที่จัดเก็บได้ 1,446,867 ล้านบาท 

ทั้งนี้เป็นจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจการบริโภคและมูลค่าการนำเข้า ซ่ึงส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต)​ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าประมาณการ โดยจัดเก็บได้ 1,249,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187,540 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจัดเก็บได้ 1,061,522 ล้านาท  

 ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดเก็บรายได้ 358,170 ล้านบาท ลดลง 16,322 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จัดเก็บได้ 374,492 ล้านบาท  ส่วนกรมศุลกากร จัดเก็บได้ 71,106 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 3,678 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจัดเก็บได้  67,428 ล้านบาท