ครม.ไฟเขียวท่าทีเจรจาของไทย การประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 64

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • เน้นจุดยืนให้ประเทศพัฒนาแล้ว ต้องเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  • พร้อมสนับสนุนทางการเงิน ให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ-ต่อเนื่อง

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 โดยท่าทีของประเทศไทยให้ความสำคัญกับความเป็นธรรม และความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เน้นย้ำให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้การจัดทำและการดำเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯและความตกลงปารีส  การกำหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคมของประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมบทบาทของภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในด้านการกักเก็บคาร์บอนและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้การกำหนดแนวทางและความกลไกความร่วมมือเกี่ยวกับกลไกตลาดและไม่ใช่ตลาดต้องมีความยืดหยุ่นไม่เป็นภาระเพิ่มเติม ต้องการให้มีการยกระดับการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพในภาคเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำและยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ สมดุล และต่อเนื่อง ให้มีการยกระดับศักยภาพของบุคลากร สถาบัน และระบบในประเทศกำลังพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืนการกำหนดรายละเอียดของกรอบความโปร่งใสในการดำเนินงานและการสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมจะเป็นประเทศที่ให้และประสานความช่วยเหลือ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ