ครม.เห็นชอบ MOU ตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็น ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากร เป็น ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (World Customer Organization (WCO) Regional Training Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากร และ องค์การศุลกากรโลก เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก และมอบหมายให้ รมว.การคลัง หรือผู้ที่ รมว.การคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรกรมศุลกากร ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก โดยใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พักพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันวิทยาการศุลกากร เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านศุลกากรของบุคลากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวยังเพื่อช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

“ที่ประชุม WCO Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีมติรับรองการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก ลำดับที่ 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” นางสาวทิพานัน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีจำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ 500 คน รวมถึงมีอาคารพักอาศัยสำหรับผู้เข้าอบรม ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้รับการทาบทามจากผู้แทนองค์การศุลกากรโลกในการเป็นเจ้าภาพ Meeting of Heads of the WCO Asia / Pacific Regional Training Centers ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคฯ ในเดือน พ.ย. 2565 ทั้งหมดนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคฯ จะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ