ครม.อนุมัติ-เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงสำนักงาน กปร. พร้อมประธานกรรมการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 19 ต.ค. 2564 ดังนี้ 

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน กปร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. สำนักงานกปร. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

2. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้  

1. นายวิจารย์ สิมาฉายา  เป็นประธานกรรมการ  

 2. นายสมชาย รังษีธนานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ  

 3. นายสมิทธ์ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน  

4. นายสุธา ขาวเธียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5. นายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้   

6. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป